Kronstad Studiegruppe:Slettebakken med Tveitevannet-vest for loven?

Mange kjenner skolebygget best fra motsatt side. Det var heller ikke noe særlig promenade ved vannet i 50-årene. På den fine veien mellom skole og vann kan det dog sees mer brutale bilder av bygningsmassen.

For over 20 år siden utviklet det seg en erkjennelse av at Tveiten ikke var noe særlig bra som bade- eller drikkevann.

Avisoppslag om PCB-rekorder ble lest, men ble ikke et operativt handlingsgrunnlag for løsninger i lokalmiljøet.

Vannet har i 10-år etter 10-år fungert som sedimenteringsbasseng for avrenning fra de gamle fyllingene under de grønne ballbanene vist på kartet.

En mangfoldig utrenning av miljøgifter, bl.a. PCB, utblandet med overvann, finnes i relativt høye konsentrasjoner i vannet.Giften i vannet speiler i stor grad giftprofilen i fyllingene.

I en lang etterdriftsperiode av fyllingen har det vært blanding av overvann, grunnvann og bekkeløp gjennom fyllmassen. Det er var også lagt noe som minner om en ringforsyning av drikkevann gjennom fyllingsgrunnen.

Teoretisk kan denne ringen ha forsynt en underjordisk betongstruktur av vanntett 60-tallskvalitet. (med PCB-tettemiddel ?)

Dette vannet måtte vel i tilfelle fornyes etter bestemte rutiner for tilfluktsrom, helst ikke ved overvannsutslipp via fyllingsområdet.

Her er kart med nødutgang fra tilfluktsrom øverst i venstre hjørne.

Teknisk kart fra 2015 fra denne banen, viser deler av det komplekse underjordiske rørsystemet ved banen og kryssende dirikkevannsledning i fyllingen.

Vannledningen er fjernet fra kartet i 2018.

Imidlertid synes det ikke å være noe separat videreføring av sigevann fra fylling og over- vann fra tilgrensende områder.

Tidligere bekkeløp har gjennom 10-år vært fremført i fyllingen gjennom et havarert rørsystem, med utvasking mot Tveitevannet som resultat.


PCB-nivået i fyllingen har vært målt på PCB7-komponenter.

Det synes ikke å ha vært gjort en fullstendig analyse av samtlige mulige PCB-typer, herunder PCB-lignende dioksiner.

Ved en fullstendig PCB-analyse, kunne en lettere vurdere mulig tilstedeværelse av flyktige komponenter for luftspredning og - eller finstøvbinding.

Kombinasjonen av PCB-komponenter med eksempelvis NOX og respirabelt finstøv, synes ikke å være betryggende fastslått gjennom luftmåling eller beregning.

En håpefull prognose på at arbeidsatmosfære- beregning skal være dekkende for lekende barn på grusbane, synes å være gitt av utenforliggende hensyn.

Både på banene og ved vannet, skal det også finnes nedbrytningskomponenter fra PCB, eksempelvis metan og hydrogensulfid.

Folkehelsebetraktninger burde ha utløst et omfattende prøveprogram, da det ble klart at det var et sammenbrudd i basal vann- seperasjon i fyllingen.

På oppslagstavlen ved Tveitevannet finnes en beskrivelse av Fjøsangervassdraget og fiske i området.

På hovedseksjonen av tavlen er det få kostholdsråd, men opplysninger om gratis fiske.

Her er et videoklipp av garnfiske for barn i området.

Se ellers YOUTUBE-innslag og tidligere presseklipp fra UIB.

På bakgrunn av kjennskap til miljøgifts- konsentrasjon oppover i næringskjeden burde det vel finnes flerspråklig informasjon om hva som eventuelt kan spises av fangst.

Et hovedutløp fra Slettebakken mot Tveite- vannet har over tid formet strandsonen.

Ved dette utløpet synes det relativt enkelt å plassere kontinuerlig utslippsovervåkning på eksempelvis konduktivitet/metaller i utslipp fra fyllingen.

Her er en kjent meny av miljøgifter som fyllingen fordeler i nærområdene.


Historisk har det vært lett å både se og lukte olje og kloakkutslipp i Tveitevannet.

PCB og mange miljøgifter har en mer kamuflert tilstedeværelse med skiftende forbindelser og kan opptre både i luft og vann.

Her er et kort sammendrag av egenskaper for PCB.

Områdebruk kan endre seg over tid med bedret tilgjengelighet.

Årstad arbeidersamfunn arbeidet i årevis for Solheimsvannets fremtid i bydelsutviklingen.

Medlemmer i Kronstadgruppen, Årstad har siden møte i 2015 besøkt området, sett på vann og fotografert baneområder.

Ved besøk på isfritt Tveitevann registrerte et medlem av Kronstad gruppen sesongens tidlige fritidsfiske våren 2018.

Fiskeren virket ikke kjent med miljøproblemer i vannet og plasposen til høyre var ikke tom.

I tabell 10 fra Asplan-Viak 29.11.2006 er det gitt en del vilkår for forsvarlig arialbruk på Slettebakken uten ytterligere spredning av bl.a. PCB.

Utvasking av giftkomponenter mot overflaten til ballbaner for barn og unge synes ikke å være et positivt bidrag til folkehelsen i området.

Det har gjennom år kommet mange utsagn om gode intensjoner for området, men giftlagene har ikke blitt fjernet.

Når dette arbeidet måtte starte, vil det være problemstillinger omkring avgasser fra deponi- lagene og luftspredning av PCB-komponenter.

Flere forskningsmiljø både i Bergen og i nord og sør har gitt verdifulle bidrag til prosesser for fiksering og bio-nedbryting av miljøgifter som del av nødvendig sanering.

Se lenker nedenfor:

https://nifes.hi.no/forskningstema/trygg-sjomat/uonsket-sjomat/dioksiner-furaner-og-dioksinlignende-pcb/

http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/realfag/kjemi-og-miljoe/

http://norut.no/nb/news/mikrober-bryter-ned-pcb-forurensing


-bakgr.info for studie-film/fotoprosjekt-abergen

Gjennom 10 år etter 10 år har overvann, knuste kloakkrør og gamle bekkeløp fått vaske ut den gamle fyllingen på Slettebakken ned mot Tveitevannet.

Fra slutten av 90-tallet fikk man en brukbar dokumentasjon på sedimenteringen av dette mot bunnen av vannet.

Kronstad studiegruppe vil kronologisk gjennomgå område-dokumentasjon, bl.a fra media.

Gamle Ibsen har livlig fortalt om helsefarlig vann i et kjent verk.

Man blir ikke nødvendigvis populær av å påpeke helsefare som følge av vanntil- standen i et område.

Tirsdag 23.juni 2015 hadde Folke- aksjonen for Slettebakken invitert til møte på Trane- banen.

Her fikk gamle og nye byrådskandidater markerte bekymringsmeldinger både for banenes fremtid og vannkvalitet.

Tiden er nå overmoden for handling.

Se videoklipp fra møtet her

Det er også andre strukturer i området som gjennom årene kan ha gitt bidrag til sedimentene i Tveitevannet.

Pipen på bilde, med dekkadresse Mannsverk 50, rommer et stort underjordisk areal. Da oljefyren gikk varm kunne det vel finnes en smule dioksin, avhengig av hva man fyrte med.

Hvis man hadde lager av vann kunne det vel finnes PCB i nedbrytbar maling og betong.

Områdebilder fra 50-tallet indikerer eldre militære strukturer og store nye innslagsområder.

Nyere kart viser deler av den underjordiske strukturen for Mannsverk 50.

Her kan det ha sivet ut PCB til områdene nedenfor.

Deler av Tveitevannet har gjennom 10-årene fått penere parkmessig utforming av overvanntilførsel fra fyllingen med kloakk og miljøgifter.

Drikkevannsledningen gjennom fyllingen vises på kartutsnittet nedenfor.

Giftige bunnsedimenter i oksygenfritt vann kan ha en mannsalders halveringstid.

Disse sakene løses ikke bare ved redeponering av gammel fyllmasse.