NYE "FRITT SLAG"

1.kvartal 2018

Områdeutvikling:

Nyere planskisser til behandling - 2018

Tidligere industriutvikling - områder

planer - møter - omtaler - dikt

Bl.a. klipp fra "Fritt Slag" - første gang i 68-utgaven


Fattigdom og langtidsledighet har festet grepet i gamle industri- områder. Fattige foreldre gir fattige barn.

Selv NHO ser nå deler av den politiske faren med dette.

Gjennom nylige avisoppslag i 2018 er dette også eksponert gjennom debatt om en mulig kompetanse- reform.

Arbeiderbevegelsen må stille klare krav om lønnet arbeid for langtids- ledige.

Dette berører flere planområder.

Gjennom kommunens plan- arbeid har det blitt anmodet om forslag til pågående planarbeid for byen.

Kronstad studiegruppe har tatt opp forslag for arbeid og grønn utvikling.


Bergen kommune hadde høsten 2017 en relativt åpen planprosess på kommuneplanens arealdel.

Imidlertid har det ikke vært mulig å få organisert medlemsmøte på saken i Årstad.

Kronstad studiegruppe har derfor utarbeidet og sendt merknader.

Under gjennomgangen kom det frem at langtidsledig og fattigdom heten var skremmende høy langs de gamle industri og havne- områdene.

Arealplanen må derfor inneholde elementer som kan bidra til kompetanseutvikling og sysselsetting i de gamle arbeiderbydelene.

Kronstadgruppen har diskutert og sendt inn flere delskisser på dette.

Bergen kommune har sendt meldingen nedenfor som del av planbehandlingen:

Merknader til planforslag sendt 31.12.2017 20:05:50 er mottatt av Etat for byggesak og private planer . Referansenummer er APQRAV, kopi av skjemaet følger vedlagt. Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil inngå og bli vurdert i den videre saksbehandlingen til politisk behandling. Etter sluttbehandling i fagetaten (fagnotatet vil være offentlig etter behandling i byrådet) vil saken normalt ha følgende saksgang: Byrådet, Komite for miljø og byutvikling, Bystyret. Behandlingen i de forskjellige politiske utvalgene kan følges på: http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp. For oversikt over dokumenter og saksgang: http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/. Når det er fattet endelig vedtak i saken vil den bli kunngjort i aktuell avis, samt på kommunens internettsider. Grunneiere og festere i planområdet, samt naboer til planområdet, vil da bli underrettet særskilt ved brev med opplysninger om klageadgang og klagefrist.

Med vennlig hilsen Bergen kommune Etat for byggesak og private planer


Kapellet på Møllendal var stilfullt pyntet til sermoni for Odd Sterri Larsen.

Svein Bolstad hadde nær kontakt med Odd.

Etter hans eget ønske sto Signe Sandberg fra Årstad menighet for sermonien.

Det var mange tilstede som hadde kjent Odd gjennom et langt liv på Kronstad.

Det var venner fra Sentrums- bokhandelen, nabolag på Kronstad samt fra organisasjons- og fritids aktivitet.

Som vanlig for etterkrigstidens arbeiderungdom i denne bydelen kom han tidlig med i AUF og deltok i redaksjonen for ungdoms avisen "DEMOS" - demokratiske sosialister.

En av kameratene fra ungdoms tiden, Egil Tonning, var solist på klarinett under sermonien.

Odd var fra tidlige år opptatt av teknologi og lyd og fikk med seg teknologiutvikling med stadig mer krevende operativsystemer.

Under senere års alvorlig sykdom hadde han dog glede av portabel PC og tok livet som det var.

Odd deltok også på møter i Kronstad gruppen når helsen gjorde det mulig.

Deler av hans samfunnserfaring vil i lang tid være nyttig for arbeiderbevegelsen.

Kamerater vil hedre Odds minne.


Den Svenske arbeids- formidlingen har fulgt en utvikling som er omtrent lik norske og engelskutvikling.

Her er lenke til tidligere debatt om dette.

Vi kan nå bidra med ytterligere utviklingsinformasjon fra nabolandet i 2017.

Arbeidsformidlingens gamle lokaler i Bengtfors fremstår nå som et kontorhotell for organisasjoner med navn som ikke er selvforklarende.

Referansen til sluser peker mot gamle transportveier i distriktet, som nå er i ferd med å bli en kulturhistorisk attraksjon.

Arbeidsmarkedsetatens aktiviteter er i hovedsak flyttet til Åmål.

Den nye skiltingen i Åmål peker i retning av et felles statlig servicekontor.

Det som er bemerkelsesverdig positivt med kontoret i Åmål er at de fortsatt har en fungerende publikumspostkasse.

Den norske NAV-strukturen har i stor grad fjernet publikums- postkasser for å presse brukerne til mulig digital innsending eller via landsomfattende postmottak.

Denne utviklingen finner sted samtidig som åpningstidspunkt mot publikum reduseres.


Ved stadig flere norske NAV- kontor gjøres det "justeringer" av publikumsmottak og åpningstider.

Innleide vektere synes her å bli den nye 1.linjen og de som ikke har Bank-ID får en ganske komplisert vei til informasjon.

Brukere som ikke klarer å være sin egen digitale lykkes smed, har ikke akkurat fått styrket sin forvaltningstilgang.

Grunntanken om hjelpsomt felles offentlig servicekontor er gjennom borgerlig forvaltning transformert til digital labyrint med suppe- kjøkken utgang.


Sommeren 2017 vil bl.a. bli husket for høy- blokk brannen i London. Den satte fokus på levekår og tilpassing av sikkerhets- bestemmelser, som ikke ble til nytte for vanlige folk i området.

Informasjonsteknologien gjør det nå mulig å finne deler av byggesaksbehandlingen til det skremmende landemerket i Kensington.

Her er et kommunalt dokument fra 2014 og en medieoppsummering av diverse inspeksjoner før brannen. Lover og forskrifter ble praktisert på en måte som ikke forlenget livet til beboerne i bydelen. Les artikkel her

Langvarig konservativ utarming og vanstyre, har skapt motsigelser som ikke lenger kan dekkes med "røde" Tory-fraser om innsats for vanlige folk.

Se utdrag av tale her og les svada- teksten.

Skifte av noen rådgivere på statsministerens kontor løser ikke motsigelsene som er vist gjennom innholdsløs nytale.

Deler av eliten i det såkalte "UK" har hatt problemer med å tilpasse seg en mer global markedsøkonomi.

Tanken om overstatlige reguleringer og globale menneskerettigheter har vært vanskelig å akseptere for lokale kapitalister.

De konservative har funnet et minste felles multiplum på deregulering av offentlig sektor og reduksjon av offentlige utgifter.

Disse utviklingslinjene har med tragisk utfall forent seg i ruinene av en offentlig boligblokk i en av Londons "penere" bydeler.

Manglende trykk på håndhevning av bolig- lovsforskrifter og "gjør det billigst mulig" har skapt åpning for mange håpløse tekniske løsninger.

Når systemsvikt er eksponert i ledd etter ledd, skulle bestemmelsene om Corporate man- slaughter kunne anvendes.

Det ville imidlertid forbause mange om den engelske klassestaten klarer å straffe sine egne utøvende organer med sviende bøter for drap.

De administrative og politiske lederne i Kensington bydel i London har gått av.

Forsøk på lukket møte i bydelsstyret strandet etter en oppegående rettsavgjørelse.

Statsministeren har kjøpt seg begrenset parla- mentarisk støtte til regjeringen under forhand- linger med EU. Mange krever hennes avgang.

Spørsmålet blir om den engelske folkestyre- modellen kan løse de økonomiske og politiske motsigelsene som vil komme i 2017.


Deler av offentlig og halvoffentlig boligbygging i Bergen har skjedd med bl.a. 3.romsleiligheter i lavblokker uten heis.

I mer proletære deler av Årstad ble det etter krigen bygget blokker med halm og sement som isolasjon og etterfølgende isolering av gavlvegger med Eternitt-plater.

De senere årene har det imidlertid vært stadig færre barn å se i fri utendørs lek omkring blokkene.

Det er innført teoretisk markedsbasert husleie.

Bergen kommune har tidligere hatt eget regel- verk for demping av høye husleieutgifter.

Samlokalisering av statlige og kommunale NAV tjenester skulle i teorien føre til en bedre samordning av tjenester for brukerne.

Uheldigvis har mulig positiv effekt av dette blitt nøytralisert av nye hellige kuer innen lokal forvaltning:

-drøm om at alle brukere er vel-digitalisert

-målkrav om mindre besøk på lokale kontor

-innsparing av husleieutgifter til kontorplass

-sammenslåing og nedlegging av lokalkontor

-tilgang gjennom call-senter i kontorlandskap

Det engelske Jobsenter+ - systemet var flittig benyttet som eksempler på løsninger for arbedssøkere under planlegging av NAV.

Gjennom tidlig ratifikasjon av ILO- konvensjoner om arbeidsmarkedet, har Norge imidlertid forpliktet seg til 3 parts-samarbeid i disse spørsmålene.Det vil ikke være i samsvar med faglig/politiske retningslinjer å strukturelt utestenge 1/3 av NAVs brukere fra fungerende tilbud.

Noen NAV-kontor er åpen om fungerende brukermedvirkning, andre er det ikke.

Vi kan lett sammenligne NAV-Oppland og NAV-Hordaland

Svenskene har vært "gode" på Nav-tilbake- trekning i grensetraktene. Her finnes mer om dette.


ST.HANS 2015

På nytt har bålene flammet i nord og sør.

Denne gangen var det heldigvis ikke kjettere eller krenketanks- medlemmer som gikk opp i røyk.

I debatten omkring humanisme og straff er det viktig å huske på at det mange steder i Norge var mangel på tørr ved i tidligere tider, slik at døden på bål kunne bli en langdryg forestilling.

Om våre kirkelige institusjoner egentlig har tatt et oppgjør med sin velsignede fortid er et betimelig spørsmål, men språk og form er dog noe endret.

Her er lenke til debattinnlegg fra Svein Bolstad fra Kronstad om innvandring.

Også i østlige folkedemokratier hyllet man sommer og lys, men med mindre karakter av kjetterbål på de russisk-språklige frimerkene.

Egil Tonning har innlegg om kravene til en mer human inn- vandringspolitikk som finnes her.

De fleste har merket seg at de rimelig store terrorhandlingene på Norsk jord hadde sitt utspring fra beste vestkant i Oslo, med symbol- språk fra et brunt landskap og søndagsskolen FRP.

Ganske få har hatt tilbud om slik voksenopplæring, men kulturen hadde sitt opphav i Tyskland


Imidlertid kom en NRK-sjef med det aktverdig Bergensnavn Christie til stillingen gjennom NS-kultur- bistand.

Hør den pene Bergensstemmen her

Talen ble kringkastet 29. september 1940. Christie ble oppnevnt av kulturminister Gulbrand Lunde i 1940, men ble presset til å gå av av Riks- kommissariatet året etter.

Han var kontroversiell i Nasjonal Samling på grunn av sin bakgrunn som frimurer.

Det har ikke vært lett for alle frimurere å gjøre partikarriere eller bli anerkjent som korsfarere.

Mulig det manglet noe borgerlig dannelse.

Vi kan her tilby et forestillings- klipp fra "Kjøpmannen i Venedig" av William Shakespeare.

Fremstillingen av jøden i skue- spillet kan betraktes som et termometer for fordomsfullhet i landet på visningstidspunktet.

Kan vi bytte ut jøde med muslim ?

Når humanismen er under angrep fra brune krefter fremheves kostnader av manglende rase- hygiene, dødshjelp og behov for økonomiske innsparinger.

Dette kombinert med administrativ registrering og frihetsberøvelse fikk fatale konsekvenser i store deler av Europas "kulturnasjoner"

Motarbeidelse av målet om 8000 kvoteflyktninger er inhumant og usolidarisk.

I det gamle fattignorge klarte man å trykke Nansen-pass til mange papirløse på flukt.

Denne debatten stenges nå for halvåret. På bilde til høyre sees et fjell i Tyskland som starter på B-berg. Et populært reisemål i følge tidligere kirkelærde.


Om bakgrunn for folkevandring mot Europa:

Først ble en flyforbudsone brukt til å bombe infrastrukturen i Libya sønder og sammen.

Når Libya ikke lenger fungerer som stat ønsker EU - medlemmer å bombe båtene som folk vil flykte med over Middelhavet.

Dette gir et nytt perspektiv på EU-elitens manglende humanisme og mulige planer som kan føre til folkemord i stor skala.

Videoklipp om stats-slakting finnes her.

Om en humanistisk flyktningepolitikk:

Arbeiderpartiet har som utgangspunkt at vi bør ta imot 5000 Syriske kvoteflyktninger i 2015 og 5000 i 2016. Til sammenligning flyktet ca 50.000 over Svenskegrensen under siste krig i Norge.

Det er viktig å eksempelvis kunne holde styr på begrepene kvoteflyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandring.

Norge har etter 2.verdenskrig tatt imot flyktninger fra bl.a. Ungarn, Chile, Vietnam og Bosnia.

Her er lenke til debatt innlegg.

Den Europeiske økonomien har i 2015 ikke vært et lysende eksempel på sosialøkonomisk eller solidarisk samfunnsplanlegging.

Selv om seddelpressen kjøres varm i Euro- sonen klarer man ikke å overvinne nedturen i kapitalismens sykliske bevegelser.

Behovet for reservearbeidskraft er synkende og det genereres statistikk og prognoser som viser økende ledighet om samlet yrkesaktiv befolkning i Norge øker.

Den klassiske løsning har vært stopp i arbeids- innvandring, men dette er ikke mulig grunnet EØS-avtalen.

Her er lenke til debatt innlegg m/tabell .

Tidligere generasjoner som bygget velferds- staten, brukte statlig styring over lange plan- perioder som nasjonalt virkemiddel.

Den nye utviklingen med større forflytninger av arbeidsstyrkemellom lavkost og høykostland skaper mulig stor profitt hos utleiefirma, men betydelig større arbeidsledighet i berørte sektorer.

Her er uttalelser om dette.

Røverkapitalismens våte drøm er skattelette til de rikeste og kutt støtten til de fattigste.

Globalt betyr dette utilstrekkelig støtte til internasjonale utviklingsprogram og full støtte til invasjon og dronekrig med terrorbombing.

Grunnen for mulig nasjonale utviklings og dialogprogram blir fysisk sprengt i fillebiter.

Bare religion og hat svever over slagmarken som en giftig tåke og forpester nabolandene.

Lokal mafia og milits kapitaliserer flyktninge- strømmer og kjøper krigsfartøy under bordet på bakrommet til det norske Forsvars- departementet.

Samtidig viser presseoppslag at humanismen ikke er fremtredende i alle deler av den borgerlige staten.

Gjennom tidene har det vært flere minoritets- grupper som har tatt landeveien fatt når det smått stell med levemåten.

Da de reisende fikk forbud mot å kunne bruke hest til fremkomst, klarte noen å skifte til bil.

Med åpne grenser mellom utvalgte land er det vel også mulig at noen kunne bruke tilbudsfly og dra nytte av mer universelle rettigheter, men det gjelder ikke alle.

Fantefuter og adelskap er stillingsgrupper som vi klare oss uten i 2015.

En FRP-representant fra Oslo på Stortinget har gjennom årene markert seg markert seg til forsvar for det han beskriver som norsk kultur.

Hør opptak av utsagn her

Isolasjon og deportasjon av det fremmedartede har vært en heller tragisk Europa-tradisjon.

Konsentrasjon av flyktninger i såkalte nærområder gjennom billige leirer med strengt regime, har blitt straffet etter 2.verdenskrig.

Administrativ forvaring av etniske grupper er heller ikke en bevaringsverdig forvaltningstradisjon.

Den nasjonalistiske arvesynden er fra gammelt av dypt forankret i deler av statsforvaltningen:

Det var ikke bare facister som sto for utviklingen av registreringssystemer som skulle brukes til folkemord.

Her er et særtrykk av folkemordets register- teknikk.

Andre presseklipp viser at demokrati og menneskerettigheter blir viktig i årene som kommer.

Historien har vist at selv gamle liberale aviser satt inntekt foran parlamentarisk demokrati når det lønnet seg best.

"Fritt Slag" har vært tidligere avisnavn i arbeiderbevegelsen.