KRONSTAD 

STUDIEGRUPPE 

1.halvår 2018

FRITT SLAG

FOR DEMOKRATISK 

SOSIALISME


Små og store medlemmer av Kronstadgruppen har studert på årsaken til høye tall for miljøgifter på Slettebakken og i Tveitevannet.

Les mer om saken her


Nettberetning 2017 fra Kronstad- gruppen er nå ferdig.

Arne Agdesteen fra gruppen arbeider for at områdene ved Danmarksplass burde fått tilbake større deler av opprinnelig utforming.

Dette vil kreve en fortsatt reduksjon av trafikk på gateplan.

Han er imidlertid også opptatt av at idrettsplassen i området ikke får ytterligere unødig reduksjon av spilleflater. Feil plassering av nytt bygg på stedet kan lett gi et slikt resultat.

Les mer om foreløpige planer for Kronstad studiegruppe i 2018.


Norman Iversens grav på Solheim ble besøkt først på nyttårsaften 2017.

Iversen var aktiv i antifacistisk arbeid før 2.verdenskrig og en av de ledende ved oppbygging av aktiv motstand i Bergen.

Frode Færøys nye bok om motstandsbevegelsen (høsten 2017) omtaler også en reisevirksomhet, som selv i fredstid måtte være strabasiøs.

Under okkupasjon og krigsforhold, med Gestapo som motstander, har påkjenningene utvilsomt preget fredstiden.

Det har vært smått med dekora- sjoner av denne motstandsgruppen.

Neste stopp var ved graven til Trygve Havnes på Møllendal.

Som sabotasjeinstruktør gjorde Havnes også innsats i Stavanger, noe som er omtalt i Vesla Vetlesens bok om motstandsarbeid lokalt.

Havnes fikk etter krigen leilighet i Hagerupsveien, der også flere delegasjonsmedlemmer har hatt tilknytning.

AUF hadde også mange aktive der.

John Langø var en av AUF-erne i dette miljøet, som altfor tidlig gikk bort.

John vokste opp i et boligkompleks i Natlandsveien, der Søndre Bergen Arbeidersamfunn hadde møtelokaler, og gikk bl.a. på skole i Hagerupsveien.

Senere tok han også utdanning i Stavanger sammen med flere av delegasjonsmedlemmene.

Som AUF-er hadde han stor interesse for internasjonal kultur og politikk og senere sosialpolitikk.

Andre kamerater bærer nå den røde fane i arbeiderbydelen Årstad

Kronstad studiegruppe har i 2017 tatt opp tiltak for reduksjon av langtidsledighet i arbeiderbydelene


Olga Johannessen har gjennom mange år vært aktiv i den faglige og politiske arbeiderbevegelsen.

Da helsen begynte å skrante fikk hun heldigvis plass på Slette- marken sykehjem. (også betegnet som "Chicago Hope")

En faglig/politisk delegasjon fikk overlevert en rosehilsen til sykehjemmet.

Gjennom årene har Olga hatt en rekke lokalpolitiske og faglige verv, også i brukerutvalg og Sam- organisasjonen.

Da hun hadde full førlighet gjorde hun over år en stor valgkamp innsats.

Se bilde av Olga J. til høyre for Frank A.

Det er 90 år siden Årstad Arbeidersamfunn ble dannet.

Dette ble markert med krans på graven til Einar Naustdal.

Naustdal var sentral i driften av Arbeidersamfunn i Søndre Bergen og Årstad.

Han hadde et meget godt nettverk i lokalmiljøet og var en av de første som fikk vite at det kunne bli aktuelt å asfaltere deler av banen på Krohnsminde.

Gjennom bydelsstyrene deltok han i godt arbeid med planer for grønne områder i bydelen.

Nyttårsmarkeringen ble avsluttet ved minnesmerket på Nesttun, der bl.a. Nordahl Grieg og Kristian Mugaas er oppført.

Det er godt kjent at Grieg styrtet med fly over Tyskland.

Mindre kjent er det at arbeider- lederen fra Hordaland, Mugaas, aldri kom tilbake til Norge fra tysk konsentrasjonsleir.

Han døde av sykdom i Helsingborg 15.april 1945. Les mer her


Frank Aarebrot er død.

Han ble over 70 år:

en god alder for folk fra arbeiderbydelen Årstad.

Olav Terje Bergo betegnet bl.a. Frank som en demokratibygger.

Forelesningene fra UIB var et fint grunnlag for samfunnsfaglig forståelse.

Her er et kort NRK-klipp fra åpningen av minne sermonien i Korskirken.

Det var mengder av blomster og hilsener ved båren, bl.a. fra Kronstad gruppen i Årstad.

TV2 dekket hilsenen fra barna.

Dette innslaget vil ikke glemmes.

Tilknytningen til arbeider- bevegelsen og aktuell debatt var makert gjennom hele sermonien.

Her er et kort klipp med eksempel på dette fra NRK.

I perioden som leder av Fridalen arbeidersamfunn beskrev Frank seg mer som en politisk ingeniør.

En som prøvde å bygge broer mellom partifeller.

Han minnes også for klar tale mot New Public Management på slutten av valgkampen i 2017.

Frank vil bli savnet også i debatten omkring valgresultatet.

Vi forbereder ytterligere debatt i "Fritt Slag"

Se: https://no.wikipedia.org/wiki/Frank_Aarebrot


Studiegruppemedlemmer var samlet til sommermøte onsdag 28.juni 2017.

Solen kom som bestilt til en folkelig samling i en av Kronstad- høydens siste ufortettede hager.

Gruppen drøftet et studienotat om saker som kan videreføres i 2.halvår.

Årstad Arbeidersamfunn har gjennom årene tatt opp problem- stillinger omkring ettermontering av heis i boligblokker.

I forbindelse med nye norske byggeforskrifter i 2.halvår 2017 (TEK17) er brannvern sentralt.


STUDIEGRUPPE - 2.kvartal 2017

Gjennom året er det registrert ulike bruks- alternativer for Krohnsminde idrettsplass.

Det sist observerte fotoalternativet synes ikke å være noe fremragende tilbud for lokalfotballen og naboer.

Det hadde vært nyttig med en gjennomgang av gjeldende reguleringsplan og vedtak i forhold til denne anvendelsen av området.

På strekningen Grønneviken - Solheimsviken har det vært mange vederstyggelige bygningsløsninger.

Noe har vært så usmakelig at selv kapitalsterke eiere har innsett misæren.

På bilde nedenfor vises et nytt alternativ for utbygging i Solheimsviken.

Her er det i det minste en mindre dominerende sjøfront, men fortsatt uløste overganger mellom sjøen og veiter/veier i området.

Tidligere politiske føringer om store veiter, samt grønt- og lekeområder i Solheimsviken har ikke kommet godt ut av utbyggingsplaner.

Kan man håpe på et innregulert offentlig toalett og sanitæranlegg i nærheten av Vikakaien ?

Det er rykter om at fortettingstrollet har begynt å gnage på de grønne områdene omkring Kronstad Hovedgård.

Finnes det landskapsvern bestemmelser ned mot de grønne områdene og gravplassen ved Store Lungegårdsvann ?

Bybanesporet til Fyllingsdalen gjennom Fløen, Kronstad og Mindemyren synes å ha blitt en sak der mange har sterke synspunkt.

Det hadde vært nyttig med en gjennomgang av muligheten for mer avanserte løsninger på tilrettelegging av hull gjennom fjell og leire ved Kronstadhøyden og bruk av eksisterende jernbanespor/tunnell.

Lokal utforming av banestopp og trafikk- løsninger er også av interesse for lokalt studiearbeid.


Studiegruppen markerte slutten av et godt arbeidsår med jolemøte 21.desember.

Se kopi av invitasjonen her.

Skisse til nettberetning ble drøftet

Studienotat mot 2017 ble også tatt opp før det ble undertegnet kort med hilsener til høytiden.

Da laget ikke hadde jolemøte i 2016 ble det enkel bevertning på spleis i Kronstadgruppen.


Studiegruppemøtet onsdag 27.april drøftet innledningsvis folkehelserapporter fra arbeiderbydeler i Bergen og Oslo.

Årstad og Sagene bydeler har omtrent like mange innbyggere og felles levekårsproblem.

Begge bydeler har eget NAV-kontor, men bare Sagene opplyser pr 27/4-16 om bruker- utvalg på sin hjemmeside.

Lokaldemokrati synes bedre gjennomført med direktevalgt Bydelsutvalg på Sagene.

De har også har forbedret stillingsstrukturen på kontoret som er felles for kommune og stat.


Kronstadgruppen hadde studiemøte onsdag 30.mars 2016.

Innleder var Trond Lygre som orienterte om opprettelse og nedlegging av "Dagskolen" i Solheimsgaten. Dagens skoletilbud ble også drøftet.

Neste studiemøte blir onsdag 27.april.


Fra Studievirksomhet i 2015 med rammeplan for 1.halvår 2016.

Arbeidsnotat for feb-mars 2016

På bilde til høyre ser vi eksempler på den lite skånsomme behandlingen av den folkelige idretten på Krohnsminde.

Reaksjoner på utfylling av kunstgresset kan finnes her

Kronstad-lagsposten kjenner forøvrig til forlydener om at demokratiske sosialister i bydelen treffes regelmessig i et menighetshus på Kronstad, der det også vanker andre venstreorienterte.

Møtene forsøkes kamuflert som folkelig bespisning i regi av menigheten.

For tilhengere av betongsosialisme må dette være skremmende opplysninger som truer de rikes sikkerhet.

En nylig kunngjort plan for bebyggelse av Krohnsminde , tilrettelagt av en betong- sosialistisk fraksjon (Rambokk), viser at de må ha kommet meget nær dårlige venner på Grønneviken.

Deres forståelse av begrepet "plan og bygge- høyder" synes synes å være så utflytende at man uten uten videre etisk refleksjon fyller på en ekstra betongetasje i et regulert område.

I 2015 planlegger vi åpning av:

 -"Fritt Slag"-int-debatt

 -månedlige studiemøter

 -forprosjekt Grønneviken-Landås

Foreløpige møteplaner er basert på rykter om at Årstad beveger seg bort fra onsdager som fast møtedag. (se nye lenker)

Her er utdrag av virksomheten i 2014 med rammeplan for 2015 som er klar til behandling.

På bilde til høyre ser vi Strømmen mot Puddefjorden før motorvei og bybane preget område med Florida i bakgrunnen.

Området fra Kronstad mot Strømmen vil være utgangspunkt for film og bilder, både fra Solheimsviken og Grønneviken.

Her finnes en foreløpig kjørerute for 2015.(vedlegg 1)

Sjøkanten fra Puddefjorden og Solheimsviken mot Grønneviken innholder mye bydelshistorie.

Vedlegg 2 inneholder bl.a. lenker til opplysninger om dette.