KRONSTAD 

STUDIEGRUPPE 

1.halvår 2017

FRITT SLAG

FOR DEMOKRATISK 

SOSIALISME


Studiegruppemedlemmer var samlet til sommermøte onsdag 28.juni 2017.

Solen kom som bestilt til en folkelig samling i en av Kronstad- høydens siste ufortettede hager.

Gruppen drøftet et studienotat om saker som kan videreføres i 2.halvår.

Årstad Arbeidersamfunn har gjennom årene tatt opp problem- stillinger omkring ettermontering av heis i boligblokker.

I forbindelse med nye norske byggeforskrifter i 2.halvår 2017 (TEK17) er brannvern sentralt.


STUDIEGRUPPE - 2.kvartal 2017

Gjennom året er det registrert ulike bruks- alternativer for Krohnsminde idrettsplass.

Det sist observerte fotoalternativet synes ikke å være noe fremragende tilbud for lokalfotballen og naboer.

Det hadde vært nyttig med en gjennomgang av gjeldende reguleringsplan og vedtak i forhold til denne anvendelsen av området.

På strekningen Grønneviken - Solheimsviken har det vært mange vederstyggelige bygningsløsninger.

Noe har vært så usmakelig at selv kapitalsterke eiere har innsett misæren.

På bilde nedenfor vises et nytt alternativ for utbygging i Solheimsviken.

Her er det i det minste en mindre dominerende sjøfront, men fortsatt uløste overganger mellom sjøen og veiter/veier i området.

Tidligere politiske føringer om store veiter, samt grønt- og lekeområder i Solheimsviken har ikke kommet godt ut av utbyggingsplaner.

Kan man håpe på et innregulert offentlig toalett og sanitæranlegg i nærheten av Vikakaien ?

Det er rykter om at fortettingstrollet har begynt å gnage på de grønne områdene omkring Kronstad Hovedgård.

Finnes det landskapsvern bestemmelser ned mot de grønne områdene og gravplassen ved Store Lungegårdsvann ?

Bybanesporet til Fyllingsdalen gjennom Fløen, Kronstad og Mindemyren synes å ha blitt en sak der mange har sterke synspunkt.

Det hadde vært nyttig med en gjennomgang av muligheten for mer avanserte løsninger på tilrettelegging av hull gjennom fjell og leire ved Kronstadhøyden og bruk av eksisterende jernbanespor/tunnell.

Lokal utforming av banestopp og trafikk- løsninger er også av interesse for lokalt studiearbeid.


Studiegruppen markerte slutten av et godt arbeidsår med jolemøte 21.desember.

Se kopi av invitasjonen her.

Skisse til nettberetning ble drøftet

Studienotat mot 2017 ble også tatt opp før det ble undertegnet kort med hilsener til høytiden.

Da laget ikke hadde jolemøte i 2016 ble det enkel bevertning på spleis i Kronstadgruppen.


Studiegruppemøtet onsdag 27.april drøftet innledningsvis folkehelserapporter fra arbeiderbydeler i Bergen og Oslo.

Årstad og Sagene bydeler har omtrent like mange innbyggere og felles levekårsproblem.

Begge bydeler har eget NAV-kontor, men bare Sagene opplyser pr 27/4-16 om bruker- utvalg på sin hjemmeside.

Lokaldemokrati synes bedre gjennomført med direktevalgt Bydelsutvalg på Sagene.

De har også har forbedret stillingsstrukturen på kontoret som er felles for kommune og stat.


Kronstadgruppen hadde studiemøte onsdag 30.mars 2016.

Innleder var Trond Lygre som orienterte om opprettelse og nedlegging av "Dagskolen" i Solheimsgaten. Dagens skoletilbud ble også drøftet.

Neste studiemøte blir onsdag 27.april.


Fra Studievirksomhet i 2015 med rammeplan for 1.halvår 2016.

Arbeidsnotat for feb-mars 2016

På bilde til høyre ser vi eksempler på den lite skånsomme behandlingen av den folkelige idretten på Krohnsminde.

Reaksjoner på utfylling av kunstgresset kan finnes her

Kronstad-lagsposten kjenner forøvrig til forlydener om at demokratiske sosialister i bydelen treffes regelmessig i et menighetshus på Kronstad, der det også vanker andre venstreorienterte.

Møtene forsøkes kamuflert som folkelig bespisning i regi av menigheten.

For tilhengere av betongsosialisme må dette være skremmende opplysninger som truer de rikes sikkerhet.

En nylig kunngjort plan for bebyggelse av Krohnsminde , tilrettelagt av en betong- sosialistisk fraksjon (Rambokk), viser at de må ha kommet meget nær dårlige venner på Grønneviken.

Deres forståelse av begrepet "plan og bygge- høyder" synes synes å være så utflytende at man uten uten videre etisk refleksjon fyller på en ekstra betongetasje i et regulert område.

I 2015 planlegger vi åpning av:

 -"Fritt Slag"-int-debatt

 -månedlige studiemøter

 -forprosjekt Grønneviken-Landås

Foreløpige møteplaner er basert på rykter om at Årstad beveger seg bort fra onsdager som fast møtedag. (se nye lenker)

Her er utdrag av virksomheten i 2014 med rammeplan for 2015 som er klar til behandling.

På bilde til høyre ser vi Strømmen mot Puddefjorden før motorvei og bybane preget område med Florida i bakgrunnen.

Området fra Kronstad mot Strømmen vil være utgangspunkt for film og bilder, både fra Solheimsviken og Grønneviken.

Her finnes en foreløpig kjørerute for 2015.(vedlegg 1)

Sjøkanten fra Puddefjorden og Solheimsviken mot Grønneviken innholder mye bydelshistorie.

Vedlegg 2 inneholder bl.a. lenker til opplysninger om dette.