NETT-BERETNING FOR KLUBBEN BREISTEIN 2010

Klubben på Breistein består av medlemmer i Fagforbundet ved Habiliteringstjenesten i Olav Bjordalsvei, Åsane. (gamle Vestlands- heimen)

Det er månedlige medlemsmøter med gjennomgang av aktuelle saker.

Møtene kunngjøres halvårsvis på egen nettside med lenke til møteinnkalling.

Her er lenke til klubbsidene og møteplan.

(på bilde til høyre ser vi medlemmer fra alle yrkesgrupper på Breistein)

Klubben er også representert på regelmessige møter for tillitsvalgte i Helse-Bergen og i kontaktutvalget for fagforeninger i helseforetaket.

Disse møtene holdes i det gamle sykehusområdet på Haukeland.

Det har vært mindre møteaktivitet omkring klinikkstrukturen som Habiliteringstjenesten er en del av, men som er plassert på Nordås i Fana.

(på bilde til venstre ser vi foretakstillitsvalgt, vara-foretakstillitsvalgt og avdelingstillitsvalgt for psykiatri)

Hordaland Fylkesforening holder medlemsmøter, seksjonsmøter og kurs for klubbens medlemmer.

Representanter for andre deler av Fagforbundet deltar også på disse møtene.

(på bilde til høyre ser vi leder for Avd.693 som ønsker velkommen og leder for seksjon kontor og administrasjon i i Fagforbundet Hordaland, som også er leder for LO i Bergen og omland)


Lo i Bergen arrangerer årlige 1.mai markering med paroler og krav som er av betydning for klubbens medlemmer.

Gjennom abergen-samarbeidet om nettsider har ulike deler av 1.mai-dagen blitt dekket med videoklipp og bilder, samt produksjon av grunnlagsmatriale for fellessidene:

http://www.vestlandsheimen-museum.net

For mange ansatte i turnus har kravet om heltidsstillinger vært viktig. Selv om arbeids- miljøloven gir rettigheter har det vist seg at heltidsstillinger ikke kommer automatisk dalende fra arbeidsgiver.

Det er også viktig at det drives frem et IA-arbeid som kan gjøre det mulig å holde ut i arbeid til oppnådd pensjon.

Klubben har fått medhold i konkrete enkeltsaker, men det synes eksempelvis langt frem til det kan identifiseres en tariff-festet senior politikk på ansvarlig nivå.

Dette arbeidet må intensiveres om medlemmer skal kunne arbeide i heltidsstillinger frem til pensjonsalder.

Det finnes en rekke ubesvarte henvendelser både generelt og på medlemsnivå som har betydning for disse problemstillingene.

De siste tariffoppgjørene innen vår del av Spekter oppgjøret har i hovedsak hatt sentral utforming.

Dersom kommende oppgjør innrettes mot lokale forhandlinger må nåværende situasjons- beskrivelser konkretiseres i betydelig grad.

På Klubbmøte før jul i 2010 kom det besøk fra en av seksjonene som vi ikke lenger har i Habiliteringstjenesten. Seksjonslederen fra teknisk var innom til sild og makrell og fortalte at den fylkeskommunale delen av virksomheten på området var fortsatt nedadgående.

Det ble også diskutert organisasjonssaker, bl.a. temavalg for møter i 1.halvår 2011.