NETT-BERETNING FOR KLUBBEN BREISTEIN 2011

Klubben Breistein på gamle Vestlandsheim området består av medlemmer i Fagforbundet ved Habiliteringstjenesten i Olav Bjordalsvei 29. Både Hordaland Fylkesforening og Fagforbundet Helse-Bergen har medlemmer på arbeidsplassen.

Det er månedlige klubbmøter med enkel bevertning eller klubbstyremøter med gjennomgang av aktuelle saker, gjennomsnitt et møte pr måned.(herav 4 au/klubbstyremøter)

Møtene kunngjøres halvårsvis på egen nettside med lenke til innkalling før møtet. Lenke til klubbsidene finnes på http://www.abergen.no/fagforb

Våre medlemmer i to foreninger tilhører henholdsvis to seksjoner i Fylkesforeningen(helse/sosial - kontor/- administrasjon) og en seksjon i Fagforbundet Helse-Bergen(h/s)

Medlemmene er fordelt på yrkesgrupper som arbeider både på dagtid og i turnus. Det er flest kvinner. Mange jobber deltid. Gjennomsnittsalderen er over 50 år og flere ventes å gå av med pensjon i 2012.

Gjennom abergen-samarbeidet om nettsider og videoproduksjon behandler vi grunnlagsmateriale for fellessidene og historisk materiale til nettstedet http://www.vestlandsheimen-museum.net

På arbeidsmiljøsiden har det vært uenighet om inndeling av verneområder og samt ved drøftinger om flexitidsavtale.

Det er også viktig at det på foretaksnivå drives frem et IA-arbeid som kan gjøre det mulig for flere å holde ut i arbeid til ordinær pensjon. Det synes dog langt frem til det kan identifiseres en tariff-festet senior politikk og verdsetting av realkompetanse.

Det finnes beklageligvis en rekke ubesvarte henvendelser både generelt, på gruppenivå og for enkeltmedlemmer om problemstillingene.

Det siste tariffoppgjøret innen vår del av Spekter oppgjøret pr 1/1-12, er enda ikke blitt gjort kjent for medlemmene eller utbetalt. Det pågår ved årsskiftet sentral behandling av avtaler for en rekke helseforetak.


Fagforbundet sentralt har gjennom Lo-stat medvirket til å fremforhandle et relativt omfattende avtaleverk på tariff og medbestemmelse.

Imidlertid synes effekten av dette å være mer redusert når man kommer utover i organisasjonen. Arbeidsmiljø, forvaltnings- og offentlighetslov synes ikke å være daglige ledestjerner.

Lokal lønnsstatistikk synes umulig å få fremlagt.

Det synes heller ikke å være særavtaler som forplikter arbeidsgiver til å følge det felles offentlige reiseregulativet.

Klubben er også representert på regelmessige møter for tillitsvalgte i Helse-Bergen og i kontaktutvalget for fagforeninger i helseforetaket.

Disse møtene holdes ved det gamle sykehusområdet på Haukeland og de fleste aktuelle sakene fra klubben har vært tatt opp her, men det er ikke alle Fagforeninger som møter.

Det har vært liten møteaktivitet fra Fagforbundet omkring klinikkstrukturen som Habiliteringstjenesten er en del av.

Medlemstallet i Fagforbundet Helse Bergen på Nordås synes sterkt redusert.

For flere av klubbens medlemmer har det stor betydning å treffe gamle arbeidskamerater på Fylkesbygget.

Imidlertid har arbeidet i Fylkesforeningens seksjoner der klubben har medlemmer lagt nede i 2011.

Fagforbundet Helse-Bergen seksjon for helse/sosial har ellers svart på brev fra klubben vedrørende levekår m.v. for Habiliteringstjenestens brukergrupper.


Hordaland Fylkesforening har ellers hatt fellesmøter i valgkampen 2011 med fylkespolitikere om fylkeskommunens kjerneområder.

Disse har som kjent endret seg sterkt etter sykehusreformen.

Klubben har i forhold til andre arbeidssteder i samme klinikk hatt et relativt stabilt medlemstall. Kommende aldersutvikling og pensjonering ventes redusere antallet yrkesaktive medlemmer.

Klubben har i størstedelen av 2011 måtte basere driften på uformell kassakreditt, gaver og dugnadsinnsat.

Vi håper dette har skapt verdier for kommende generasjoner, som kan realiseres på oppbyggelig måte for aktive i lokalt organisasjonsarbeid.

På Joleklubbmøte i 2011, der det ble servert julesild og makrell, var det forberedende diskusjon av saker som blir av betydning for klubbens medlemmer i 2012.

Sakene er omtalt i eget notat og forslag som behandles på årsklubbmøtet onsdag 25.januar 2012.

Til nå i 2011 er det bare kandidater til verv som pensjonist- og studiekontakt fra døgnavdelingen.